Eğitim Sözleşmesi

Eğitim Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Site Kullanım Koşulları) oluşan işbu Etkin Bilgi Üye Sözleşmesi (Hepsi birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır),

Etkin Bilgi Eğitim Ltd. Şti.  Şirketi (Bundan böyle kısaca “Etkin Bilgi” olarak anılacaktır) ile Etkin Bilgi sitesine işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
2. TANIMLAR

Etkin Bilgi : Etkin Bilgi Eğitim Ltd. Şti.

Site:www.etkinbilgiegitim.com isimli alan adından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları;

Video: Etkin Bilgi tarafından belirlenen konulara ilişkin ders anlatımları, deneme sınavları, ses ve görüntü kayılatlarını;

İçerik: Site ve/veya herhangi bir Web Sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler ve videolar,

Etkin Bilgi Hizmetleri “KısacaHizmetler”: Site içerisinde Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Etkin Bilgi tarafından ortaya konulan uygulamaları;

Sisteme Erişim Araçları: Üye’nin, Üye Hesabı Yönetim Sayfası ve Etkin Bilgi Hizmetleri’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. yalnızca Üye tarafından bilinen bilgileri;

Üye(Ler): Site’ye Etkin Bilgi  tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Etkin Bilgi  tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişi(ler)i;

Üye Hesabı Yönetim Sayfası: Üye’nin yalnızca Sisteme Erişim Araçları’nı kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu, Site’ye içerik ve bilgi yüklediği kendisine özel web sayfasını ifade etmektedir.
3. SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’ye yönelik olarak Etkin Bilgi tarafından Site’de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme’nin kapsamı işbu Sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin Etkin Bilgi tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin Etkin Bilgi tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

a) Site’nin ilgili bölümünden Üye olmak isteyen kişinin Site’ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin verilmesi, başvuru onaylama prosedürün tamamlanması, bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Etkin Bilgi tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşme’de tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 13 yaşın altındaki çocukların Üye olması yasaklanmıştır.

b) Üye’lik hak ve yetkilerinden yararlanabilmek için, Etkin Bilgi tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi Etkin Bilgi tarafından işbu Sözleşme’nin 5.1 maddesi uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin başka bir kullanıcı adı ile dahi olsa Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır, Etkin Bilgi kayıt yaptıran kişinin üyeliği daha önce süresiz veya geçici olarak iptal edilmiş bir kişi olduğunu fark ettiğinde bu kişinin Üye’liğini derhal ve ayrıca bir bildirime gerek duyulmadan iptal etme hak ve yetkisine sahiptir.
5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’deki Hizmetler’den faydalanırken ve Site’deki Hizmetler’le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince, diğer Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmesi durumlarında, Etkin Bilgi’nin Üyeler’e ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Etkin Bilgi’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Üyeler’in, Etkin Bilgi tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçları’nın (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in, Sisteme Giriş Araçları’nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler’in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Etkin Bilgi’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Üye, Üye Hesabı Yönetim Sayfası’nda yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin kendisi için oluşturulmuş Üye Hesabı Yönetim Sayfası’nı başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Üye; Etkin Bilgi’nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşme’yi feshetme ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. Üyeler, Uzmantv’nin yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

e) Etkin Bilgi’nin sunduğu Hizmetler’den yararlananlar, Üyeler ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üyeler’in, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Etkin Bilgi’nin bu şekilde müdahalede bulunması, Üye’nin yasal sorumluluklarını ortadan kaldırmaz

f) Her Üye, Etkin Bilgi’nin ve/veya başka bir Üye ve/veya bir üçüncü şahsın yasal haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, Ses ve görüntü kayıtlarına ilişkin videoları, her türlü yazılımları ve yazılım parçalarını, dosyaları, veritabanlarını, Etkin Bilgi’nin izni dışında başka bir web sitesinde ve/veya mecrada yayınlamayacağını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile Etkin Bilgi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Üyeler, Etkin Bilgi’nin izni dışında, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, ses ve görüntü kayıtlarına ilişkin videoları, her türlü yazılımları ve yazılım parçalarını, dosyaları, veritabanlarının yayınlanmasına, kopyalanmasına, dağıtılmasına ve işlenmesini sağlayacak herhangi program, kaynak kod vs. otomatik yazılım veya manuel bir program kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler’in işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Etkin Bilgi ve Etkin Bilgi ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Etkin Bilgi doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Her Üye sitede bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, ses ve görüntü kayıtlarına ilişkin videoları Etkin Bilgi’nin iznin alınması ve videolara ilişkin embed kodunu değiştirmemek şartıyla yayınlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Üyeler ve Etkin Bilgi birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin Üyeler ve Etkin Bilgi tarafından onaylanması ve uygulanması sonucunda, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

h) Üye’nin, Site dahilinde bulunan tüm yazılımların, yazılım parçalarının, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarının ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır. Üye, Site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

ı)Üye’nin işbu sözleşmenin 5.1 maddesi ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle, Etkin Bilgi işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesh edebilir, Üye’liği askıya alabilir veya iptal edebilir.

j) Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sebebiyle herhangi bir şekilde; diğer Üye, ve üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Etkin Bilgi aleyhine diğer Üye ve üçüncü kişiler tarafından gelecek olan tüm talep ve davalarda Üye’nin Etkin Bilgi’nin savunma yapması için gerekli her türlü bilgi ve içeriğini kendisine sağlayacağı, bahsi geçen dava ve talep sonucunda doğan ve/veya doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini kendisine(Üye’ye )rücu etme hakkı her zaman mevcuttur.

5.2. Etkin Bilgi’nin Hak ve Yükümlülükleri 

a) Etkin Bilgi, Site’de sunulan Hizmetler’i, Videoları ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyeler’in sisteme yükledikleri yorumları, bilgileri, ve Etkin Bilgi tarafından Site’ye eklenen Video ve içerikleri Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Etkin Bilgi, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Etkin Bilgi’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Etkin Bilgi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Etkin Bilgi tarafından yapılabilir. Etkin Bilgi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler’e aittir.

b) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde yalnızca Etkin Bilgi tarafından Etkin Bilgi kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Etkin Bilgi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Etkin Bilgi, Site’de yer alan Üye bilgilerini veya Üyeler’in açıkladığı diğer bilgileri, Üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve istatistiki değerlendirmeler gibi dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) Etkin Bilgi, Üyeler tarafından sisteme eklenen Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak ve ticari kurallarına aykırı olan; tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum ve bilgileri istediği zaman ve şekilde her hangi bir ihbar yapmadan erişimden kaldırabilir. Sözkonusu sebepler doğrultusunda yorum ve bilgilerin erişimden kaldırılması ve kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapılmaksızın son verilmesi durumunda, Üye hiçbir itirazda, tazminat ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Etkin Bilgi, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetler’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Etkin Bilgi tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler’in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Etkin Bilgi tarafından ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler’e duyurulur.

f) Etkin Bilgi istediği zaman, Site’de yayınlamak suretiyle Hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli veya veya sair koşullarla sağlayabilir.

g) Etkin Bilgi, Üye tarafından Site’ye girilen her türlü yorum ve bilgi üzerinde veya bunlarla beraber veya bunların yayınlanmasından önce ve sonra çeşitli reklam, mesaj ve bilgiler girebilir. .
6. HİZMETLER

Etkin Bilgi tarafından Site’de verinlen hizmetlerin temelinde ses ve görüntülere ilişkin Videoların ve Üyeler’in Site’ye yükledikleri yorum ve bilgilerin barındırılması ve Site’yi ziyaret eden kullanıcılara gösterilmesi yer almaktadır. Etkin Bilgi kendi inisiyatifi doğrultusunda Site’de duyurmak ve uygulamaya açmak suretiyle yeni hizmetler sağlayabilir.
7. GİZLİLİK POLİTİKASI

Etkin Bilgi, üyeler’e ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz. .

Etkin Bilgi, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Etkin Bilgi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Web Site’sine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Etkin Bilgi’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları 

a) Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (Etkin Bilgi’nin telif haklarına tabi çalışmalar) Etkin Bilgi’ye ait ve/veya Etkin Bilgi tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler’i, Etkin Bilgi bilgilerini ve Etkin Bilgi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Etkin Bilgi’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Etkin Bilgi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

b) Etkin Bilgi; Etkin Bilgi Hizmetleri, Etkin Bilgi bilgileri, Etkin Bilgi telif haklarına tabi çalışmaları, Etkin Bilgi ticari markaları, Etkin Bilgi ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgiye yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri

Etkin Bilgi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Etkin Bilgi’nin işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Etkin Bilgi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Etkin Bilgi’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Etkin Bilgi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Etkin Bilgi’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve Etkin Bilgi’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır

İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. Etkin Bilgi Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Etkin Bilgi’nin kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Etkin Bilgi’i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. Yürürlülük

İşbu Sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.